PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel internetových stránek GARANT FINANCE, s.r.o., IČ 27166040, DIČ CZ27166040, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 101315, na stránkách zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemcem o služby GARANT FINANCE, s.r.o. za účelem poradenství, zpracování nabídky na odkup nemovitosti, nebo podílu, přípravy smluvní dokumentace, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je GARANT FINANCE, s.r.o., IČ 27166040, DIČ CZ27166040, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 101315  (dále také jen „Správce“),

2. Kontaktní údaje Správce jsou: e-mail: info@garantfinance.cz  

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

4. Zájemcem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem o služby poskytované Správcem, (dále jen „Zájemce“).

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Zájemce vyplněním příslušných formulářů na internetových stránkách www.garantfinance.cz  

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Zájemce z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.garantfinance.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronického formuláře, který Zájemce vyplnil na webových stránkách Správce (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. za účelem zejména zpracování nabídky na odkup nemovitosti, přípravy smluvní dokumentace, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zájemcem a Správcem po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje Zájemce, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí se službami, které Správce poskytuje Zájemci.

Subdodavateli Správce jsou:

  • WEDOS Internet, a.s. (poskytovatel webhostingu);

  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva Zájemce

Podle podmínek stanovených v Zákoně má Zájemce právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@garantfinance.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Zájemce;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronického formuláře na webové stránce www.garantfinance.cz potvrzuje Zájemce, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly projeví Zájemce souhlas tím, že odešle vyplněný elektronický formulář ke zpracování Správcem;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.1.2023